Verksamheten

Vidkärr är en personaldriven förskola där engagerade pedagoger med barnet i centrum arbetar utifrån Montessoripedagogiken, Läroplan för förskolan och övriga styrdokument.

På Vidkärr tjänstgör inga föräldrar i verksamheten men vi ser Vidkärr som en mötesplats med föräldraengagemang där vi tillsammans skapar delaktighet och relationer.

Öppettider

Verksamhetens ordinarie öppettider är 7-17 men i likhet med de kommunala förskolorna erbjuder vi öppettid på 12 timmar för de som har behov pga studier eller arbete.

TYRA-appen

På Vidkärr montessoriförskola använder vi oss av förskoleappen TYRA. Appen är ett pedagogiskt hjälpmedel där vi för digital kontakt med föräldrarna. De får följa sitt/sina barn via avdelningens blogg, barnets utveckling och lärande via en privat portfolio och övriga dokument från förskolan. Föräldrarna får själva lägga in barnets schema i TYRA-appen terminsvis så att verksamheten på bästa sätt kan lägga personalens schema utefter barnantalet och dess behov. Sjukanmälningar sker även i Tyra-appen senast kl. 7.00 samma dag som barnet blir hemma.

Sjukdom

Vid feber skall man ha en feberfri dag hemma. Efter maginfluensa skall man vara hemma minst 48 timmar efter sista symtom. Även syskon skall vara hemma vid maginfluensa.

Föräldramöte

Vi har två föräldramöten per läsår.

Vi har tre föräldrarepresentanter, en från respektive avdelning. Till dessa kan man gå och lämna synpunkter eller ta upp frågor.

Utvecklingssamtal

Vi har ett utvecklingssamtal per termin med er föräldrar. Har man behov av fler samtals tillfällen tar man kontakt med lärarna på resp. avd. Vid det sista samtalet på vårterminen innan barnet börjar skolan är både barn och föräldrar med, ett avslutningssamtal.

Drop-in fika

Under vårterminen bjuds föräldrar som har sitt barn på en äldrebarnsavdelning in till en drop-in fika. Föräldrarna får se verksamheten samt bjuds på kaffe och mellanmål.

Sommarstängt

Vidkärr har sommarstängt fyra veckor på sommaren. Dessa brukar följa samma stängning som kommunen.
För personalens fortbildning anordnas studiedagar, upp till fyra/läsår. Dessa utannonseras i god tid.
Höstterminen startar alltid med två planeringsdagar då förskolan är stängd.

Uppsägning av plats

Platsen måste sägas upp skriftligt två månader innan den dagen då barnet skall sluta. Under dessa två månader är du skyldig att betala avgift, oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Avgift

Avgiften är enligt maxtaxa. Vi önskar att avgiften betalas via autogiro. Avgift för förskoleplatsen betalas in i förskott och dras den 28:e varje månad, 12 månader/år.

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen." Lpfö98/10