Verksamheten

Vidkärrs Montessoriförskola är en personaldriven förskola där engagerade pedagoger med barnet i centrum arbetar utifrån Montessoripedagogiken, Läroplan för förskolan och övriga styrdokument. 

Montessoripedagogikens mål och riktlinjer samt Läroplanen (Lpfö 18) ligger som grund för vår verksamhet.

Vidkärrs montessoriförskola ligger i Örgryte/Härlanda Stadsdel i Göteborg. Lokalerna består av en vacker gammal 1700-talsherrgård i ett fantastiskt grönområde med två tillhörande annex. Här finns fyra avdelningar i åldrarna 1-5. Förskolan drivs utav Madelene Gillster (förskolerektor) och Carina Thelandersson (skolchef). 

På Vidkärr tjänstgör inga föräldrar i verksamheten men vi ser Vidkärr som en mötesplats med föräldraengagemang där vi tillsammans skapar delaktighet och relationer.

Läsårstider

11 januari - studiedag, förskolan stängd
30 april - studiedag, förskolan stängd
12 juli - LÅ 20/21: Sommarstängt
9-10 augusti - planneringsdagar, förskolan stängd
9 augusti - LÅ 21/22: Läsårsstart 

Öppettider

Verksamhetens ordinarie öppettider är 7-17. Vid behov kan man söka utökad vistelsetid för sitt barn. 

TYRA-appen

På Vidkärrs montessoriförskola använder vi oss av förskoleappen TYRA. Appen är ett pedagogiskt hjälpmedel där vi för digital kontakt med föräldrarna. De får följa sitt/sina barn via avdelningens blogg, barnets utveckling och lärande via en privat portfolio och övriga dokument från förskolan. Föräldrarna får själva lägga in barnets schema i TYRA-appen terminsvis så att verksamheten på bästa sätt kan lägga personalens schema utefter barnantalet och dess behov. Sjukanmälningar sker även i Tyra-appen senast kl. 7.00 samma dag som barnet blir hemma.

Utvecklingssamtal

Vi har ett utvecklingssamtal per termin med er föräldrar. Har man behov av fler samtals tillfällen tar man kontakt med lärarna på resp. avd. Vid det sista samtalet på vårterminen innan barnet börjar skolan är både barn och föräldrar med, ett avslutningssamtal.

Sommarstängt

Vidkärr har sommarstängt fyra veckor på sommaren. Dessa brukar följa samma stängning som kommunen.
För personalens fortbildning anordnas studiedagar, upp till fyra/läsår. Dessa utannonseras i god tid.
Höstterminen startar alltid med två planeringsdagar då förskolan är stängd.

Uppsägning av plats

Platsen måste sägas upp skriftligt två månader innan den dagen då barnet skall sluta. Under dessa två månader är du skyldig att betala avgift, oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Avgift

Avgiften är enligt maxtaxa. Vi önskar att avgiften betalas via autogiro. Avgift för förskoleplatsen betalas in i förskott och dras den 28:e varje månad, 12 månader/år.

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen." Lpfö 18