Likabehandlingsplan för Vidkärrs Montessoriförskola

Vidkärrs Montessoriförskolas likabehandlingsplan ska vara ett levande dokument som kontinuerligt revideras och omarbetas för att ständigt vara aktuell. Både pedagoger, barn och föräldrar ska vara involverade i detta arbete.

Förskolan skall stå för hälsa, lärande och trygghet.
Det handlar om att utveckla goda relationer mellan förskola, hem och samhälle.
Som förebilder för barnen ska vi sträva efter vara en social gemenskap som ger trygghet, vilja, lust och glädje att lära och att utvecklas utifrån sin egen person.

Varje individ har rätt att utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att komma över svårigheter och att få göra framsteg i sin takt. Genom Montessoripedagogiken når dessa mål.

Vi i verksamheten tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och ska bemötas med respekt, därför måste vi våga se och handla därefter.

Ur Lpfö 18, Förskolans värdegrund och uppdrag:
”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen”.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Likabehandlingsplanen 2020-2021 » 

Likabehandlingsplan Vidkärrs Montessoriförskola